Στόχοι

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας, αντιπροσωπεύει το ουσιαστικότερο και πιο ζωντανό κομμάτι του οικονομικού ιστού της χώρας, των Μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Η προστασία των συμφερόντων τους – οικονομικών, επαγγελματικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών και πολιτιστικών – είναι μείζονος σημασίας και αποτελεί τον βασικό στόχο της ΓΣΕΒΕΕ.

Κύρια επιδίωξη της Γενικής Συνομοσπονδίας είναι να προασπίζεται, να διεκδικεί, να προαγάγει και να διασφαλίζει αυτά τα συμφέροντα, όπως εκείνα ανακύπτουν και μεταλλάσσονται στο περιβάλλον που δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Περιβάλλον με παγκόσμιο πια χαρακτήρα, που εξελίσσεται και μεταβάλλεται ραγδαία, κάνοντας έτσι ακόμα πιο ουσιαστικό έναν ακόμη στόχο της ΓΣΕΒΕΕ: την τεκμηριωμένη διεκδίκηση των ειδικών και γενικών θεμάτων που ενδιαφέρουν τους έλληνες επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που τους εκπροσωπούν, μέσα από συνεχή, συνεπή και συστηματική επιστημονική μελέτη των ΜΜΕ και των προβλημάτων τους. Απώτερος στόχος, η ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας προς όφελος των μελών της και ολόκληρης της χώρας.

Επιπλέον η ΓΣΕΒΕΕ επιδιώκει:

  •  την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους,
  •  την προώθηση και τον συντονισμό της δράσης των μελών της και την ανάπτυξη της ενότητας και μαζικοποίησης του συνδικαλιστικού κινήματος των επαγγελματοβιοτεχνών & εμπόρων,
  • την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης προς τα μέλη των Επαγγελματικών Οργανώσεων, για τη σωστή και έγκαιρη προσαρμογή και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεών τους στις εξελισσόμενες συνθήκες της εγχώριας και της παγκόσμιας αγοράς, την πληροφόρηση, την τεχνολογία και την προώθηση της συνεργασίας και σύμπραξης ελληνικών επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης αγαθών & υπηρεσιών με επιχειρήσεις κρατών – μελών της Ε.Ε. και τρίτων γενικά χωρών,
  • τη προώθηση, ανάμεσα στους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους, της συνεταιριστικής ιδέας και του συλλογικού, συνεργατικού πνεύματος,
  • την σύνδεση και ανάπτυξη των δεσμών του συνδικαλιστικού κινήματος των επαγγελματιών, των βιοτεχνών, των εμπόρων, των αυτοκινητιστών, με το συνδικαλιστικό κίνημα των άλλων εργαζομένων πάνω σε κοινά προβλήματα,
  • τη διατήρηση και ανάπτυξη της πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και τη βελτίωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων,
  • τη καλλιέργεια και επικράτηση των πανανθρώπινων ιδανικών της ειρήνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης.
 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2