Τομείς Δράσης

Η ΓΣΕΒΕΕ δραστηριοποιείται στην προαγωγή και κατοχύρωση των επαγγελματικών, οικονομικών, πολιτιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των μικρομεσαίων επιχειρηματιών.

Μέσα από την συνδικαλιστική της δραστηριότητα προσπαθεί πάντα:

 • να υπερασπίζεται και να προστατεύει τα συμφέροντα των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων,
 • να διεκδικεί συνδικαλιστικά θέματα που απασχολούν τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
 • να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας,
 • να συμμετέχει σε αγωνιστικές δραστηριότητες, αλλά και στο δημόσιο διάλογο για την αύξηση της απασχόλησης, την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή, την ισότητα ευκαιριών και τη διαμόρφωση υγιούς περιβάλλοντος λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
 • να αναπτύσσει και να ενισχύει το συνεταιριστικό, συνδικαλιστικό και συλλογικό πνεύμα.

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.):

 • Συμμετέχει ενεργά με εκπροσώπους της σε σημαντικές επιτροπές, φορείς και οργανισμούς. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Εργατική Εστία, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), οι Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, η Εθνική Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας, αποτελούν μια ενδεικτική αναφορά του συνόλου των σχετικών επιτροπών, οργανισμών και  φορέων. 
 • Παρεμβαίνει προβάλλοντας τις θέσεις της και γνωμοδοτεί για Νόμους, Εγκυκλίους και Διατάγματα.

Στο πλαίσιο της επιστημονικής της δραστηριότητας, η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.:

 • Πραγματοποιεί μέσω του IME ΓΣΕΒΕΕ και σε συνεργασία με υψηλού επιπέδου επιστημονικές ομάδες, μελέτες και έρευνες για τα προβλήματα των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων.
 • Πραγματοποιεί μέσω του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους, εργοδότες και εργαζόμενους πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων.
 • Συμμετέχει σε ολοκληρωμένα προγράμματα και πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, για θέματα που αναπτύσσουν την καινοτομία στις ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δραστηριότητες Ενημέρωσης και  Πληροφόρησης προς τους συνδικαλιστικούς φορείς και τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις:

 • Λειτουργεί Τμήμα Τεκμηρίωσης θεμάτων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υποστήριξης των θέσεων και συμφερόντων των επαγγελματοβιοτεχνών.
 • Επικοινωνεί συστηματικά με τους συνδικαλιστικούς φορείς – μέλη ενημερώνοντας για θέματα που ενδιαφέρουν τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.
 • Προβάλλει τις διεκδικήσεις, τις απόψεις και τα θέματα διαλόγου μέσα από την ηλεκτρονική της πύλη.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2