Γενική Συνέλευση

Συγκρότηση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο Όργανο της Συνομοσπονδίας και απαρτίζεται από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των Ομοσπονδιών – Μελών, που έχουν γραφτεί στα μητρώα της ΓΣΕΒΕΕ και διατηρούν αυτή τους την ιδιότητα.

Κάθε Ομοσπονδία – Μέλος, μετέχει στη Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ με τους αντιπροσώπους της, οι οποίοι εκπροσωπούν την Ομοσπονδία και ασκούν για λογαριασμό της, το δικαίωμα ψήφου. Οι αντιπρόσωποι των Ομοσπονδιών – Μελών, εκλέγονται με την απλή αναλογική, με απόφαση των Γενικών τους Συνελεύσεων για μία τριετία.

Για την εκλογή αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας στη Συνομοσπονδία ψηφίζουν μόνο οι αντιπρόσωποι Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων που έχουν επιλέξει την Ομοσπονδία από την οποία θα εκπροσωπούνται στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Η παραπάνω επιλογή της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσης δεσμεύει αυτή για όλο το χρόνο της θητείας των Αντιπροσώπων που ψήφισαν οι αντιπρόσωποι τους στις εκλογές της Ομοσπονδίας.
Οι Oμοσπονδίες εκλέγουν έναν αντιπρόσωπο για κάθε 200 ψηφίσαντα μέλη στις πρωτοβάθμιες οργανώσεις που τις έχουν επιλέξει ως κύριες.
Οι Aντιπρόσωποι πρέπει να ασκούν το επάγγελμα του επαγγελματία, του βιοτέχνη ή του εμπόρου και χωρίς κωλύματα στη διαχείριση της περιουσίας τους.

Αρμοδιότητες

Η Γενική Συνέλευση, σαν κυρίαρχο και ανώτατο όργανο της ΓΣΕΒΕΕ, αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στους σκοπούς και τα μέσα του Καταστατικού.

Ειδικότερα:

  • Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΣΕΒΕΕ, ελέγχει τις πράξεις και παραλείψεις του και ανακαλεί αυτό ή μέλη αυτού απεριόριστα, εφόσον υπάρχει τέτοιο θέμα στην πρόσκληση.
  • Εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή και την Ελεγκτική Επιτροπή και ασκεί έλεγχο στην τελευταία.
  • Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και τους ετήσιους ισολογισμούς.
  • Παίρνει αποφάσεις για την στρατηγική και τη δράση της ΓΣΕΒΕΕ σε σχέση με τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο.
  • Εγκρίνει ή τροποποιεί τους ετήσιους προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδων και τον συνολικό προϋπολογισμό για την νέα περίοδο.
  • Αποφασίζει για την ανάθεση της είσπραξης των συνδρομών των μελών από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, στους οποίους είναι ασφαλισμένα τα μέλη των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων που ανήκουν στις Ομοσπονδίες – Μέλη και καθορίζει τους όρους πραγματοποίησης της είσπραξης και απόδοσης των συνδρομών αυτών.
  • Εγκρίνει την περί αποβολής μέλους πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού.
  • Αποφασίζει για την διάλυση της Συνομοσπονδίας τηρώντας την οριζόμενη από τον Νόμο διαδικασία, απαρτία και πλειοψηφία.

 

Λήψη  Αποφάσεων

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό και το Νόμο.

Οι ψηφοφορίες διακρίνονται σε φανερές και μυστικές. Μυστική ψηφοφορία γίνεται υποχρεωτικά για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής.

Για τη λήψη απόφασης αλλαγής του σκοπού, τη διάλυση της Συνομοσπονδίας και την τροποποίηση του Καταστατικού της, απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστον των αντιπροσώπων των ταμειακά τακτοποιημένων Ομοσπονδιών μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων αντιπροσώπων.

 
 
 
 
 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2