Ελεγκτική Επιτροπή

Συγκρότηση – Αρμοδιότητες

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση.
Έργο της είναι ο συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών της Συνομοσπονδίας.

Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής, ο οποίος εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία αφού συγκροτηθεί σε σώμα η Επιτροπή, είναι εκείνος που καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της.

Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά και κατά την εκτέλεση του έργου της έχει απόλυτη δικαιοδοσία έρευνας και ελέγχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο και το Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ θέτουν στην διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία που τηρούνται και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της.
Ο έλεγχος των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή, στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ και απαγορεύεται η εξαγωγή τούτων σε οποιοδήποτε άλλο, εκτός αυτών χώρο.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον ισολογισμό και απολογισμό διαχείρισης, που έγκαιρα θέτει στην διάθεσή της το Διοικητικό Συμβούλιο, συνάπτει την έκθεσή της που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα και προτάσεις, σχετικά με τα αποτελέσματα κάθε ετήσιας διαχειριστικής περιόδου.
Την έκθεση αυτή η Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.

Πρόεδρος Τριαντάφυλλος Χατζάκης
Μέλος ΕΕ Γιάννης Προμπονάς
Μέλος ΕΕ Παύλος Ρουσανίδης
Μέλος ΕΕ Ταξιάρχης Σούζας
Μέλος ΕΕ Μαρία Σωτηροπούλου

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2