Ανακοίνωση ΕΕΤ για μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), οι Ελληνικές Τράπεζες Μέλη της ΕΕΤ, ανακοινώνουν μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων τα οποία περιλαμβάνουν αναστολή καταβολής δόσεων κεφαλαίου (χρεολύσια) που οφείλονται από σήμερα μέχρι, τουλάχιστον, την 30η/9/2020. Η διευκόλυνση αφορά νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση.

Συγκεκριμένα, οι παραπάνω δανειολήπτες δύνανται να αιτηθούν την μεταγενέστερη καταβολή χρεολυσίων, με παράταση της διάρκειας των πιστώσεων, αρκεί τα δάνειά τους να είναι ενήμερα την 31η/12/2019.

Για το παραπάνω χρονικό διάστημα της αναστολής, οι συμβατικοί τόκοι καταβάλλονται κανονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να απευθύνεται στις κατά τόπους Τράπεζες όπου γίνεται και η υποβολή σχετικού αιτήματος.