Συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, κα Ν. Κεραμέως

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 2 Ιουλίου 2020, στο Υπουργείο Παιδείας, συνάντηση μεταξύ της Υπουργού Παιδείας κας Κεραμέως και επιτελείου της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης (ΕΕΚ&ΔΒΜ) με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα κ. Βούτσινο και αντιπροσωπείας της ΓΣΕΒΕΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρό της κ. Γιώργο Καββαθά.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η παρουσίαση εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, των γενικών αρχών του επικείμενου Σχεδίου Νόμου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η Υπουργός εισαγωγικά και ο Γενικός Γραμματέας ΕΕΚ&ΔΒΜ αναλυτικότερα εξέφρασαν την πρόθεση, δια του Σ/Ν, να ενισχύσουν την ελκυστικότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, να αναβαθμίσουν την ποιότητα των εκπαιδευτικών διαδικασιών και περιεχομένων με εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών, να συνδέσουν ακόμη πιο οργανικά την ΕΕΚ με τις ανάγκες της δομής απασχόλησης, να αναβαθμίσουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο επιτελικό σχεδιασμό, αλλά και σε επιμέρους πτυχές της υλοποίησης των δράσεων, όπως η μαθητεία των αποφοίτων ΕΠΑΛ, και γενικότερα να ρυθμίσουν με ολοκληρωμένο τρόπο τις συνάφειες μεταξύ των υποσυστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, αρχικής και συνεχιζόμενης, λυκειακής και μεταλυκειακής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η ΓΣΕΒΕΕ εξέφρασε, δια του Προέδρου της, την εκτίμησή της στο μέχρι σήμερα έργο της Γενικής Γραμματείας ΕΕΚ&ΔΒΜ, επισήμανε ότι κάθε ειλικρινής και ουσιαστική προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα βρει στη Συνομοσπονδία που εκπροσωπεί τον μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων στη χώρα, έναν σύμμαχο και συνεργάτη, και δεσμεύτηκε ότι όταν η ΓΣΕΒΕΕ λάβει το κείμενο του Σ/Ν θα το αξιολογήσει κριτικά με βάση τις θέσεις και προτάσεις της και θα συμβάλλει στη συμπλήρωση και βελτίωσή του, εάν κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο.

Η ΓΣΕΒΕΕ, τέλος, κατέθεσε φάκελο με τις αναλυτικές προτάσεις της για την επαγγελματική εκπαίδευση – κατάρτιση και διά βίου μάθηση, με βασικά μηνύματα τα ακόλουθα:

  • Ανάγκη άμεσης και τολμηρής ενίσχυσης των επαγγελματικών σχολείων, που σημαίνει: αύξηση της χρηματοδότησης και βελτίωση της ποιότητας σε υποδομές, εργαστήρια πρακτικής άσκησης, εκπαιδευτικό προσωπικό και σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα. Σημαίνει, επίσης, θεσμική και ουσιαστική εξασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης των αποφοίτων ΕΠΑΛ προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση για διευκόλυνση της ανοδικής μορφωτικής και επαγγελματικής κινητικότητας.
  • Συστηματική και αξιόπιστη διάγνωση αναγκών ώστε τα περιεχόμενα εκπαίδευσης και κατάρτισης να είναι συναφή με τις αρχές της επιστημονικής γνώσης, τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της οικονομίας· να συνδυάζουν τις γενικές γνώσεις με τις ειδικές δεξιότητες και ικανότητες· να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενεργών δημοκρατικών πολιτών και ολοκληρωμένων επαγγελματιών.
  • Επισκόπηση, αξιολόγηση και βελτίωση των εφαρμογών του Έτους μαθητείας ΕΠΑΛ. Αποσαφήνιση και προσδιορισμός του ρόλου των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και σχεδιασμός πρωτοβουλιών για την ενθάρρυνση και διευκόλυνση των μικρών επιχειρήσεων να συμμετάσχουν στον θεσμό, προσφέροντας ποιοτικές θέσεις μαθητείας.
  • Η ειδική και στοχευμένη ενίσχυση των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ που αποτελούν το καλύτερο διαθέσιμο παράδειγμα αυθεντικά δυικού συστήματος μαθητείας, με αξιόλογες προοπτικές απασχόλησης στην αγορά εργασίας.
  • Δραστικά μέτρα αντιμετώπισης των ελλειμμάτων ποιότητας της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της διά βίου μάθησης μέσω επανεξέτασης και επικαιροποίησης των προδιαγραφών ποιότητας των παρόχων κατάρτισης (ΚΔΒΜ), των εκπαιδευτικών περιεχομένων και διαδικασιών, της συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτών ενηλίκων, των διαδικασιών πιστοποίησης προσόντων.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 

Επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Παρουσίαση

Διεθνείς Σχέσεις

Γραφείο Τύπου