Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Ιούλιος 2019

Η εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (22η κατά σειρά), αποτυπώνει σημαντικές εξελίξεις σε δυο επίπεδα: α) την κατάσταση των επιχειρήσεων σχεδόν ένα χρόνο μετά από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας και β) τις προσδοκίες που έχει δημιουργήσει η πρόσφατη αλλαγή της διακυβέρνησης της χώρας ύστερα από τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019. Τα βασικά σημεία που προκύπτουν από την παρούσα έρευνα συνοψίζονται στα εξής:

  • Μετά τη σημαντική βελτίωση που καταγράφηκε στο Β’ εξάμηνο του 2018, ιδίως  στους επιμέρους δείκτες της έρευνας οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η αποτίμηση του Α’ εξαμήνου του 2019 ενισχύει κυρίως την υπόθεση της σταθεροποίησης έναντι της σταδιακής ανάκαμψης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παρά ωστόσο την επιβράδυνση που καταγράφεται, ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος ενισχύεται περαιτέρω, αν και με χαμηλότερη ένταση, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό ποσοστό δεκαετίας.
  • Εξακολουθεί να παρατηρείται πτώση των αρνητικών δεικτών και εδραίωση της σταθεροποίησης στις ελληνικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ωστόσο, μετά από τις 4 προηγούμενες έρευνες όπου καταγράφηκε κυρίως άνοδος των δεικτών σταθεροποίησης και βελτίωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε αυτήν την έρευνα παρατηρείται μια επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας για το Α’ εξάμηνο του 2019, με ενίσχυση κυρίως των δεικτών σταθεροποίησης και πτώση των δεικτών βελτίωσης.
  • Οι προσδοκίες σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων το επόμενο εξάμηνο καταγράφουν ιστορικό υψηλό δεκαετίας. Για πρώτη φορά στις έρευνες κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ οι δείκτες βελτίωσης τόσο για την γενική οικονομική κατάσταση του επόμενου εξαμήνου, όσο και οι επιμέρους του κύκλου εργασιών, της ζήτησης, της ρευστότητας, των παραγγελιών και της απασχόλησης υπερτερούν των δεικτών επιδείνωσης.
  • Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν τις καλύτερες επιδόσεις, σε σχέση με το εμπόριο και τις υπηρεσίες, όπου καταγράφεται μια υστέρηση της τάξεως περίπου των 10 μονάδων, σε σύγκριση με την μεταποίηση, στον κύκλο εργασιών, την ζήτηση, τις παραγγελίες και την ρευστότητα.
  • Ο δείκτης ρευστότητας, αν και βελτιωμένος, συνεχίζει να καταγράφει χαμηλές επιδόσεις σε σύγκριση με τους υπόλοιπους δείκτες, επιβεβαιώνοντας ότι η απουσία ή αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοοικονομικά εργαλεία αποτελεί μόνιμο διαρθρωτικό χαρακτηριστικό της ελληνικής μικρής και πολύ μικρής επιχειρηματικότητας και ως τέτοιο επηρεάζει τις προοπτικές ανάκαμψης ιδίως των πολύ μικρών επιχειρήσεων.
  • Σε επίπεδο αγοράς εργασίας, οι προοπτικές για το επόμενο εξάμηνο καταγράφουν για πρώτη φορά σε σχετικό εξάμηνο έρευνας κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θετικό ισοζύγιο καθώς οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό είναι περισσότερες από εκείνες που δηλώνουν πως θα απολύσουν (7,9% έναντι 7,7%).
  • Μειωμένο καταγράφεται το ποσοστό επί του τζίρου των ηλεκτρονικών συναλλαγών που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, κατά μέσο όρο το ποσοστό επί του τζίρου των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που γίνονται μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι στο 28,3%, έναντι 36,1% που είχε καταγραφεί στην περυσινή έρευνα.
  • Ως προς τις επενδύσεις που πραγματοποίησαν οι ΜμΕ την τελευταία τριετία, τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις (36,6%) πραγματοποίησαν κάποια μορφής επένδυση. Αν και το ποσοστό αυτό φαίνεται αρκετά υψηλό θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (63%), δήλωσε πως δεν πραγματοποίησε καμία επένδυση την τελευταία τριετία. Από τα ευρήματα φαίνεται ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις καταβάλλουν προσπάθειες προσαρμογής στα νέα δεδομένα που δημιουργούν οι τεχνολογικές εξελίξεις. Εντούτοις, η απουσία χρηματοδότησης σε συνδυασμό με την υπερφορολόγηση και την απουσία κινήτρων καθιστούν τις επενδύσεις αυτές περιορισμένης κλίμακας.
  • Ως προς τις επενδυτικές προβλέψεις για το επόμενο εξάμηνο, η έρευνα καταγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό πρόθεσης αύξησης των επενδύσεων, στο πλαίσιο των ερευνών οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, καθώς το 15,4% των επιχειρήσεων δηλώνει πως θα πραγματοποιήσει επενδύσεις στο επόμενο διάστημα.

Η υπερφορολόγηση και η έλλειψη χρηματοδότησης εξακολουθούν να αποτελούν τους περισσότερο ανασχετικούς παράγοντες για τη ζήτηση και τις επενδύσεις, ενώ τα προβλήματα και οι προοπτικές των επιχειρήσεων δεν χαρακτηρίζονται από ομοιογένεια καθότι διατηρείται ο ιδιότυπος οικονομικός δυισμός μεταξύ των επιχειρήσεων ανάλογα με το μέγεθος και την ηλικία τους. Η βελτίωση της μεταποιητικής δραστηριότητας αναμφίβολα αποτελεί ένα από τα θετικά στοιχεία της παρούσας έρευνας, τάση που μακροπρόθεσμα μπορεί να αποτελέσει δείκτη μετασχηματισμού των επιχειρήσεων του μεταποιητικού κλάδου και αναγωγής του σε ατμομηχανή της ανάπτυξης.

Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Ιούλιος 2019 Βασικό συμπέρασμα

Σύμφωνα με την εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, καταγράφεται πτώση των αρνητικών δεικτών, με τις προσδοκίες σχετικά με την πορεία των μικρών επιχειρήσεων το επόμενο εξάμηνο να καταγράφουν ιστορικό υψηλό δεκαετίας. Εντούτοις, η οικοδόμηση σταθερών προοπτικών ανάκαμψης και ανάπτυξης για τις μικρές επιχειρήσεις, προϋποθέτει την άμεση αντιμετώπιση των ανασχετικών παραγόντων σε επίπεδο υπερ-φορολόγησης, πρόσβασης σε χρηματοοικονομικά εργαλεία και επενδύσεων.

ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΥΜΑΤΑ

Μικρή επιβράδυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας το Α’ εξάμηνο του 2019 με υψηλές προσδοκίες για το μέλλον.

Θετικές επιδόσεις στη μεταποίηση σε σχέση με το εμπόριο και τις υπηρεσίες.

Υπερ-φορολόγηση και έλλειψη χρηματοδότησης ανασχετικοί παράγοντες για ζήτηση και επενδύσεις.

Ταυτότητα έρευνας: Η παρούσα εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη MARC AE, σε πανελλαδικό δείγμα 806 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα προσωπικό), κατά το διάστημα 15 έως 23 Ιουλίου 2019. Τα πρωτογενή δεδομένα οικονομικών και επιχειρηματικών προσδοκιών χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την κατασκευή των δεικτών ευρωπαϊκού οικονομικού κλίματος και είναι συγκρίσιμα με τα στοιχεία άλλων χωρών της ΕΕ. Στην έρευνα υπάρχει μια σαφής καταγραφή των τάσεων του οικονομικού κλίματος καθώς και η παρακολούθηση των βασικών δεικτών λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων κατά το 1ο εξάμηνο του 2019, ενώ παράλληλα επιχειρείται οικονομική πρόβλεψη για το 2ο εξάμηνο του 2019.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2