Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Ιανουάριος 2012

Τα μεγαλύτερα πλήγματα δέχθηκε ο κλάδος του εμπορίου (88,3% δήλωσε επιδείνωση, έναντι του 87,3% που αποτελεί τον μέσο όρο), καθώς και οι επιχειρήσεις που απασχολούν 1 εργαζόμενο (92,4% δήλωσε επιδείνωση, ενώ απ’ όσες απασχολούν περισσότερα από 10 άτομα δήλωσε επιδείνωση το 73,8%). Επίσης, από όσες έχουν τζίρο κάτω από 100.000 ευρώ το 91,6% δήλωσε επιδείνωση, ενώ από τις επιχειρήσεις με τζίρο πάνω από 300.000 επιδείνωση δήλωσε το 78,8%).

Το δεύτερο εξάμηνο του 2011, το 82,5% απάντησε ότι ο κύκλος εργασιών του (τζίρος) μειώθηκε. Τη μεγαλύτερη μείωση τζίρου κατέγραψαν οι επιχειρήσεις που δεν απασχολούν καθόλου προσωπικό ή απασχολούν μόνο 1 άτομο (85,9% και 89,2%) και την μικρότερη μείωση τζίρου (64,6%) κατέγραψαν οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 10 άτομα και πάνω. Χάρη συγκρίσεως, να αναφερθεί ότι δύο χρόνια πριν, τον Φεβρουάριο του 2010, για μείωση του κύκλου εργασιών είχε κάνει λόγο το 70,7% όσων συμμετείχαν στην έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα (δείκτης που εμφανίζει πάντα τη μεγαλύτερη επιδείνωση) το 85,9% των ερωτηθέντων απάντησε ότι μειώθηκε. Σχετικά με τις παραγγελίες, μείωση ανέφερε το 83,5% των ερωτηθέντων και αύξηση των παραγγελιών μόνο το 5,1%.

Απαντώντας σε ερώτηση για το επόμενο εξάμηνο, το 77% προβλέπει επιδείνωση, ενώ βελτίωση μόνο το 4,3%, όταν στις προηγούμενες έρευνες επιδείνωση είχε προβλέψει το 65,2% και 68% αντίστοιχα τον Ιανουάριο και Ιούλιο του 2011.. Σε ερώτηση σχετικά με τον τζίρο για το επόμενο εξάμηνο, μείωση προβλέπει το 78,6%. Το ποσοστό αυτό αυξάνει στο 82,1%, όταν ερωτώνται οι εμπορικές επιχειρήσεις και στο 83,8%, όταν ερωτώνται οι επιχειρήσεις με 1 άτομο μόνο προσωπικό. Εξετάζοντας διαχρονικά τα στοιχεία των ερευνών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρατηρείται μια σαφής αύξηση της απαισιοδοξίας των επιχειρηματιών από τον Φεβρουάριο του 2010, όταν ανερχόταν στο 53,2%. Τέλος, 1 στις 2 επιχειρήσεις (51,2%) δήλωσαν ότι δεν αναμένουν αλλαγές στην επενδυτική τους δραστηριότητα το επόμενο εξάμηνο. Μεγαλύτερη μείωση επενδύσεων προβλέπουν οι επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό και με 1 άτομο.

Βασικό συμπέρασμα

Σχεδόν 9 στους 10 επιχειρηματίες δήλωσαν ότι η κατάσταση της επιχείρησής τους το δεύτερο εξάμηνο του 2011 επιδεινώθηκε.

ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΥΜΑΤΑ

Το 42% των επιχειρήσεων έκλεισε τον ισολογισμό του 2011 με ζημιές

Το 53% θεωρεί αρκετά πιθανό να μειώσει μισθούς ή ώρες εργασίας το επόμενο εξάμηνο

Το 39% των επιχειρηματιών έχει στα χέρια του ακάλυπτες επιταγές

Ταυτότητα έρευνας: Η παρούσα εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη MARC AE, σε πανελλαδικό δείγμα 1200 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα προσωπικό), κατά το διάστημα 10 έως 18 Ιανουαρίου 2012. Στην έρευνα πραγματοποιείται η καταγραφή των τάσεων του οικονομικού κλίματος και η παρακολούθηση των βασικών δεικτών λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων κατά το β’ εξάμηνο του 2011, ενώ παράλληλα επιχειρείται οικονομική πρόβλεψη για το α’ εξάμηνο του 2012.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου « Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 296403. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2