Τα αποτελέσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών ΜμΕ (Γκράτς, 2018)

Η ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχαν και φέτος στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χειμερινό εξάμηνο στην προεδρεύουσα χώρα.
 
Η ΓΣ ΜμΕ (SME Assembly) πραγματοποιήθηκε στο Γκρατς της Αυστρίας το διάστημα 19-21 Νοεμβρίου 2018, και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν σύγχρονα θέματα που αφορούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, όπως η διεθνοποίηση, η ενιαία αγορά, οι επιπτώσεις του Brexit, το επιχειρηματικό περιβάλλον σε μια περίοδο αναβίωσης του προστατευτισμού, καθώς και η αγορά εργασίας. Όπως κάθε χρόνο, διοργανώθηκαν παράλληλες συνεδρίες ενημέρωσης και με διακριτά θέματα που αφορούσαν στο σχέδιο  invest EU για την προώθηση επενδύσεων στις χώρες της ΕΕ, το ρόλο των νεοφυών επιχειρήσεων και την προσαρμογή των παραδοσιακών επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή.
 
Παράλληλα, την τελευταία μέρα δημοσιεύτηκε η Ετήσια Έκθεση για τις Ευρωπαϊκές ΜμΕ, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία και αναλύσεις για την περίοδο 2017-2018, ενώ επιχειρεί και μια προβολή των πιο αξιοσημείωτων μακροοικονομικών και μικροοοικονομικών τάσεων που θα ακολουθήσουν.
 
Σύμφωνα με την Ετήσια έκθεση για τις ΜμΕ, τα  σημαντικότερα αποτελέσματα που προέκυψαν την περίοδο αυτή καταγράφονται παρακάτω:
1.Οι τάσεις ανάκαμψης των ΜμΕ στην Ευρώπη συνεχίζονται με ταχύτερους ρυθμούς. Η συνεισφορά των ΜμΕ στην αύξηση της απασχόλησης και της προστιθέμενης αξίας ήταν μεγαλύτερη από την προσδοκώμενη. Ο αριθμός των επιχειρήσεων αυξήθηκε το διάστημα 2016-2017 κατά 2%.
 
2.Οι εξαγωγές των ευρωπαϊκών ΜμΕ αυξήθηκαν κατά 20% από το 2012.
 
3.Οι τάσεις ως προς τα τελικά στοιχεία του 2018, αλλά και οι προβολές για το 2019 παραμένουν θετικές.
 
4.Το ποσοστό των επιχειρήσεων που χαρακτηρίστηκαν ως «υψηλής μεγέθυνσης» αυξήθηκε κατά 24% μεταξύ 2014- 2016. Ωστόσο, η προέλευση των επιχειρήσεων αυτών συγκεντρώνεται σε έξι κυρίως χώρες, οι οποίες είναι και οι μεγαλύτερες  στην ΕΕ (Γαλλία, Γερμανία, Ην. Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία).   
 
5.Οι κλάδοι που δοκιμάστηκαν την περίοδο της κρίσης (κατασκευές και μεταποίηση) παραμένουν σε υστέρηση, παρά τη σχετική βελτίωση (απώλειες 15% και 10% αντίστοιχα από το 2008 έως το 2017).
 
6.Ο δείκτης επιδόσεων της ενιαίας αγοράς παραμένει ο πιο ασθενικός, καθώς δεν προκύπτει σημαντική διείσδυση και συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε μη εθνικά εδάφη.
 
7.Οι περιφερειακές ανισορροπίες διατηρούνται ισχυρές καθώς είναι ευδιάκριτη η διαφορά των επιδόσεων μεταξύ Νότου και Κεντρικής & Βόρειας Ευρώπης. Σε ενδιάμεση φάση βρίσκονται οι χώρες που εντάχθηκαν πιο πρόσφατα στην ΕΕ.
Στο ειδικό τεύχος για την ελληνική οικονομία και τις μικρές επιχειρήσεις, η Έκθεση επισημαίνει ως θετικά στοιχεία την ελαφρά αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων (4,1%) και της απασχόλησης (10,7% την περίοδο 2015-2017, η οποία προήλθε κυρίως από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις), και ως αποθαρρυντικό στοιχείο την αναιμική έως και αρνητική εκτίμηση του δείκτη προστιθέμενης αξίας (υπολογίζεται ότι η συνεισφορά στη συνολική ΠΑ μειώθηκε κατά 3,3% την περίοδο 2015-2017).
Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση των δεικτών φαίνεται να διαδραματίζει η συνεισφορά του κλάδου μεταφορών και αποθήκευσης, καθώς η δημιουργία υποδομών και σημείων διαμετακόμισης ενισχύει τα μέσα και τις ευκαιρίες διακίνησης των αγαθών. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των εξαγωγών στον κλάδο των αγροδιατροφικών προϊόντων (46% αύξηση την περίοδο 2010-2016).
 
Στους επιμέρους δείκτες αξιολόγησης της Πράξης για τις ΜμΕ (Small Business Act), η Ελλάδα σημειώνει πρόοδο στον τομέα προώθησης των δημοσίων συμβάσεων και των κρατικών ενισχύσεων, όπως και της υπεύθυνης διακυβέρνησης, αλλά παραμένουν σημαντικές αποκλίσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο σκέλος της δεύτερης ευκαιρίας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων και καινοτομίας. Παρά τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο χρηματοπιστωτικό σκέλος (εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, κα), η πρόσβαση στη χρηματοδότηση παραμένει ο πιο αδύναμος κρίκος για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 
Η ΓΣΕΒΕΕ εκπροσωπήθηκε στις εργασίες της ΓΣ από τον Πρόεδρό της κ. Γιώργο Καββαθά και τον Γεν. Γραμματέα  κ. Γιώργο Κουράση, ενώ εκ μέρους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ παρέστη ο επιστημονικός συνεργάτης κ.  Ηλίας Γεωργόπουλος.
 
Σχολιάζοντας τα συμπεράσματα της ΓΣ, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, αναφέρθηκε στη σημασία που έχει η μετουσίωση των συμπερασμάτων του συνεδρίου σε δράσεις και η αποτελεσματική μεταφορά τους στο πεδίο άσκησης πολιτικής, ιδιαίτερα στην περιφέρεια της ΕΕ. Ενώ σε επίπεδο διακηρύξεων οι ΜμΕ αντιμετωπίζονται ως μοχλός ανάπτυξης και συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών, οι πολιτικές που ασκούνται, ειδικά στις χώρες με δημοσιονομικά προβλήματα, φαίνονται να αγνοούν τη νευραλγική σημασία που έχει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και της απασχόλησης. 
 
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γεν. Γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ, αναφέρθηκε στα δυο κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική οικονομία και τις επιχειρήσεις, που είναι η ανάγκη για χρηματοδότηση και επενδύσεις, καθώς και η παροχή σύγχρονων εργαλείων υποστήριξης επιχειρήσεων.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2