Επτά παρατηρήσεις -προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ επί του Νομοσχεδίου «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων»

Τις προτάσεις της στο πλαίσιο της διαβούλευσης  για το νομοσχέδιο του Yπουργείου Οικονομικών που  αφορά στα « Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων» κατέθεσε η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος  (ΓΣΕΒΕΕ) επισημαίνοντας τα σημεία εκείνα που μετά από εξεργασία θα μπορούσαν να βελτιωθούν ώστε η   συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση να  είναι πιο αποτελεσματική  για το σύνολο των  μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και την οικονομία.

Η ΓΣΕΒΕΕ  στο  πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης και έχοντας επεξεργαστεί το εν λόγω νομοσχέδιο καταθέτει   επτά προτάσεις-αλλαγές με στόχο της για βελτίωση των διατάξεων του εν λόγω νομοθετήματος κατά άρθρο και επιμέρους παράγραφο:

Ειδικότερα:

Άρθρο 3 Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων

Παρ .β) ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή, το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ευρώ.

 Προτείνεται :το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) ευρώ προκειμένου να διευρυνθεί η περίμετρος των δυνητικά ωφελούμενων και να δοθεί η δυνατότητα και σε μικρότερες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη διάταξη.

 

Άρθρο 4 Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων :

Στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων κατά την έννοια της περ. β’ του άρθρου 2, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος για κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

Προτείνεται: το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος για κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, να ανέρχεται στο ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

Παρ.α) στην περίπτωση που η συνεργασία πραγματοποιείται δυνάμει της ίδρυσης νέου νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας, καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον του εταιρικού του κεφαλαίου και το εταιρικό κεφάλαιο του νέου νομικού προσώπου ή της νέας νομικής οντότητας δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.

Προτείνεται: το εταιρικό κεφάλαιο του νέου νομικού προσώπου ή της νέας νομικής οντότητας να μην υπολείπεται του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ προκειμένου να διευρυνθεί η περίμετρος των δυνητικά ωφελούμενων και να δοθεί η δυνατότητα και σε μικρότερες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη διάταξη.

 

Άρθρο 5 Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης ή συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων

Παρ.γ) σε περίπτωση συνένωσης περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας είναι ίσος ή μεγαλύτερος κατά ποσοστό εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) από τον κύκλο εργασιών της ατομικής επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων εταιρειών μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

Προτείνεται : ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας είναι ίσος ή μεγαλύτερος κατά ποσοστό εκατόν τοις εκατό (100%) από τον κύκλο εργασιών της ατομικής επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων εταιρειών μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

α) η ατομική επιχείρηση που μετατρέπεται ή οι συνεργαζόμενες ατομικές έχουν ιδρυθεί τουλάχιστον προ τριετίας από την ημερομηνία της μετατροπής ή της έναρξης της συνεργασίας.

Προτείνεται: η ατομική επιχείρηση που μετατρέπεται ή οι συνεργαζόμενες ατομικές έχουν ιδρυθεί τουλάχιστον προ διετίας από την ημερομηνία της μετατροπής ή της έναρξης της συνεργασίας.

 

Άρθρο 6 Γενικές διατάξεις για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος .

Παρ.3. Στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων κατά την έννοια της περ. β’ του άρθρου 2, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα.

 Προτείνεται :αύξηση του ποσού που αφορά στο φορολογικό όφελος στο ύψος των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.

 

Άρθρο 8 Απαλλαγή εισοδήματος από υπεραξία από μεταβίβασης παγίων σε τρίτο

 Παρ.α) ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, ήτοι το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ευρώ.

Προτείνεται :το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) ευρώ.

 Ως  ΓΣΕΒΕΕ θεωρούμε ότι οι παραπάνω επισημάνσεις και βελτιώσεις θα βοηθήσουν περαιτέρω τη συμμετοχή των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στις διατάξεις του νομοθετήματος, διευρύνοντας τον ορίζοντα εφαρμογής και επιλεξιμότητας τους αναφορικά με τα επιμέρους άρθρα.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2