Πέντε παρεμβάσεις ζητά η ΓΣΕΒΕΕ επί του τελικού σχεδίου υποβολής του προγράμματος “Ψηφιακός μετασχηματισμός 2021-2027”.

Τις θέσεις της και τις επισημάνσεις της κατέθεσε  η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας  (ΓΣΕΒΕΕ) προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με επιστολή που απέστειλε στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Σχεδίου Ε.Π.  και Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027”.

Όπως αναφέρει στην επιστολή της η ΓΣΕΒΕΕ το πρόγραμμα “Ψηφιακός μετασχηματισμός 2021-2027” κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση ως προς την αντιμετώπιση κρίσιμων θεμάτων που σχετίζονται άρρηκτα με την προαγωγή του ψηφιακού και οικονομικού μετσχηματισμού της χώρας.

Η παροχή  νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών, η δημιουργία ψηφιακών υποδομών συνδεσιμότητας υπερυψηλής ταχύτητας καθώς και η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, αποτελούν σημαντικά πεδία όπου απαιτείται άμεσα να συντελεστεί ταχεία πρόοδος προκειμένου να οικοδομηθούν οι προυποτιθέμενες συνθήκες μετάβασης σε μια ψηφιακή οικονομία και κοινωνία.

Προς αυτή την κατεύθυνση  αναφέρει ότι εκτιμά  πως οι βασικές προτεραιότητες του τελικού σχεδίου υποβολής του προγράμματος “Ψηφιακός μετασχηματισμός 2021-2027” αντιμετωπίζουν καίρια ζητήματα που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιο τομέα, την ανάπτυξη κρίσιμων ψηφιακών υποδομών και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.

Ειδικότερα ως προς το επίπεδο της Προτεραιότητας “3. Ανάπτυξη των Ψηφιακών Δεξιοτήτων” ,καταγράφει τις εξής επισημάνσεις που θεωρει χρήσιμες ως προς τη διαμόρφωση μιας ακόμη πιο εστιασμένης προσέγγισης και παρέμβασης στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας:

Συγκεκριμένα :

  • Στην υπο-κατηγορία 3.1. Υλοποίηση προγραμμάτων επανακατάρτισης – αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων και δη στη δράση 3.1.3. Υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών κρίνουμε σκόπιμη τη διαμόρφωση ενός περισσότερο εξειδικευμένου επιπέδου στόχευσης που να αφορά στην κατηγορία των αυτο-απασχολουμένων και την αντίστοιχη υλοποίηση ειδικών δράσεων αναβάθμισης του επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών.

 

  • Κατ’ αντιστοιχία, ιδιαίτερη στόχευση κρίνουμε ότι απαιτείται ως προς το επίπεδο υλοποίηση ειδικών δράσεων αναβάθμισης του επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) των εργαζομένων σε πολυ μικρές και μικρές επιχειρήσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σημαντικό πρόβλημα της ψηφιακής υστέρησης και του ψηφιακού χάσματος στις επιχειρήσεις μικρής κλίμακας.

 

  • Η δράση 3.2.2. Υποστήριξη της επιτελικής ικανότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την παρακολούθηση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων μπορεί να αποτελέσει σημαντική πρωτοβουλία ως προς τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού για τη συνεχή παρακολούθηση της ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων σε εθνικό επίπεδο. Ο σχεδιασμός και η συγκρότηση του εν λόγω μηχανισμού προτείνεται να συνδυασθεί με τη δημιουργία ενός ερευνητικού και επιχειρησιακού δικτύου φορέων κοινωνικών εταίρων και ερευνητικών ινστιτούτων με εξειδίκευση και υφισταμένη εμπειρία.

 

  • Η δράση 3.2.3. Υποστήριξη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση αποτελεί σημαντικό πυλώνα της σχεδιαζόμενης στρατηγικής. Εκτιμούμε ότι οι δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορούν να υποστηριχθούν περαιτέρω -σε συνέργεια με τα τοπικά κέντρα και τους δήμους- και μέσω της συνεργασίας και με κοινωνικούς εταίρους και ερευνητικούς φορείς.

 

  • Η δράση 3.2.4. Υποστήριξη της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων συνιστά μια εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία, η περαιτέρω ενδυνάμωση της οποίας μπορεί να συνεισφέρει καθοριστικά στην ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων μέσω ειδικών προγραμμάτων, μεταξύ άλλων, που θα απευθύνονται και σε αυτο-απασχολουμένους και μικρές επιχειρήσεις.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2