Παράδειγμα καλής πρακτικής το πρόγραμμα κατάρτισης σε «θέματα εξοικονόμησης ενέργειας» του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Ως ένα επιτυχημένο πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας  χαρακτηρίζεται το πρόγραμμα που υλοποίησε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ σε ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.

Το πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας» είχε ως βασικό σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, που θα οδηγούσαν και στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης αφορούσε μισθωτούς εργαζόμενους και επιδίωκε την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων, γνώσεων και τεχνικών τους σε θέματα που σχετίζονται με το στρατηγικό τομέα των Υλικών και των Κατασκευών και συγκεκριμένα με την Εξοικονόμηση Ενέργειας.

Το έργο προϋπολογισμού 1.098.150,52 ευρώ, περιλάμβανε πέντε 50ωρα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εξοικονόμησης ενέργειας για συνολικά 1.492 υποψήφιους ωφελούμενους. Οι συμμετέχοντες καταρτίστηκαν στις αλουμινοσιδηροκατασκευές, στην τοποθέτηση υαλοπινάκων, ως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και ψυκτικοί.

Η συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης επιδοτούνταν με 5 ευρώ (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης για κάθε ωφελούμενο και οδηγούσε στην απόκτηση σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης και σε διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση «ο φορέας που υλοποίησε το έργο ήταν η ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο σχεδιάστηκε και εγκρίθηκε για την παροχή της κύριας δράσης του, δηλαδή της κατάρτισης και πιστοποίησης, με συμβατικό τρόπο, δηλαδή με την φυσική παρουσία ωφελούμενων. Ωστόσο το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης Covid-19 με το κλείσιμο οργανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ευρεία κλίμακα, οδήγησε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕ να υιοθετήσει την εξ αποστάσεως μάθηση και διδασκαλία με τη χρήση ψηφιακών μέσων.

Προκειμένου δε να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες μετασχημάτισε διδακτικά με ιδίους πόρους τα εκπαιδευτικά υλικά της συμβατικής κατάρτισης σε ψηφιακά κατάλληλα για σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης. Επίσης δημιούργησε προτεινόμενες μελέτες περίπτωσης για την εξ αποστάσεως υλοποίηση του πρακτικού μέρους της κατάρτισης (case study) και διαμόρφωσε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) ιδιοκτησίας ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ που του παραχωρήθηκε δωρεάν για τους σκοπούς του έργου ώστε να ικανοποιεί όλες τις ελάχιστες λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2